หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : นโยบาย สพฐ. 2561
โดย : admin
อ่าน : 301
จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการ การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป